Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji sp z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.bosir-barcin.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Zamieszczane są dokumenty w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Są to dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej do przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2024-04-24
Metoda przygotowania oświadczenia:
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-04-24

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej kontakt@bosir-barcin.pl
Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1 a
88-190 Barcin
dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 352 71 55
lub poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP:
Bosir-Barcin/SkrytkaESP

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@bosir-barcin.pl
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o.
ul. Jakuba Wojciechowskiego 1 a
88-190 Barcin
dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 352 71 55
lub poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP:
Bosir-Barcin/SkrytkaESP

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@bosir-barcin.pl
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
kontakt@bosir-barcin.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
52 352 71 55

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
biurorzecznika@brpo.gov.pl
INFOLINIA - 800 676 676

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2010-11-15
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2024-04-24
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej kontakt@bosir-barcin.pl Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. Sp. z o. o. ul. Jakuba Wojciechowskiego 1 a 88-190 Barcin dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 352 71 55 lub poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /Bosir-Barcin/SkrytkaESP Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej kontakt@bosir-barcin.pl Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Jakuba Wojciechowskiego 1a, 88-190 Barcin dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (52) 352 71 55 lub poprzez skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /Bosir-Barcin/SkrytkaESP
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. . Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić (np. e-mail, fax) chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Prosimy również o wskazanie sprawy, którą chcecie Państwo załatwić w celu ułatwienia i przyśpieszenia jej załatwienia.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: